Έντυπα

  • Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για ατομική αξιολόγηση μαθητή/τριας σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της Υ.Α. 211076/ΓΔ4/6-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5614/13.12.2018)  (Αίτηση Γονέα – Κηδεμόνα

Η αίτηση κατατίθεται στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. αυτοπροσώπως από τον γονέα ή κηδεμόνα ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με email στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (kesyflorinas@sch.gr)

1. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής εσωκλείονται και τα σχετικά συνημμένα.
2. Στην περίπτωση αποστολής με email αποστέλλεται η αίτηση και τα σχετικά συνημμένα σε μορφή pdf

Και στις δυo περιπτώσεις (ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με email) η αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. Εναλλακτικά και αντί του γνησίου της υπογραφής μπορεί να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος γονέα η οποία εκδίδεται μέσω του ιστότοπου www.gov.gr και στην οποία θα δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία της αίτησης και τυχόν δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι ακριβή και αληθή.

Ταχυδρομική διεύθυνση:
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Φλώρινας
Μεγάλου Αλεξάνδρου 111
Φλώρινα 53100

Διεύθυνση email:
kesyflorinas@sch.gr


Έντυπα για χρήση από τις σχολικές μονάδες και Ε.Δ.Υ.

  1. Περιγραφική αξιολόγηση

Οδηγίες σχετικές με τη συμπλήρωση των εγγράφων

  • Τα ανωτέρω έντυπα διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς παρέχοντάς τους καθοδήγηση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τη σύνταξη της Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης (Π.Π.Ε.).
  • Δεν αποτελούν διαγνωστικά εργαλεία, παρά έντυπα ομαδοποίησης θεμάτων και καταγραφής τους.
  • Οτιδήποτε θεωρηθεί ότι δεν αντιστοιχεί στο εξελικτικό επίπεδο του παιδιού δεν συμπληρώνεται.

2. Έκθεση Ατομικού Προγράμματος Διεπιστημονικής και Διαφοροποιημένης Υποστήριξης

Ατομικό Τριμηνιαίο Πρόγραμμα Διεπιστημονικής και Διαφοροποιημένης Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.)