Υλικό ΚΕΣΥ Φλώρινας

Παρουσιάσεις εισηγήσεων από τη Νηπιαγωγό ΠΕ60 ΕΑΕ, Ευγενιάδου Ελισάβετ, στο πλαίσιο επιμορφωτικών ημερίδων με γενικό τίτλο: «Επιμορφωτικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου» οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές της Πτολεμαΐδας, των Γρεβενών και της Κοζάνης, στις 26, 27 και 28 Νοεμβρίου 2019.

Επιπλέον υποστηρικτικό υλικό:


Αναφορικά με την Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση και το Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα Παρέμβασης σημειώνονται τα εξής:

  • Την Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση συντάσσουν ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός του τμήματος ή/και του Τμήματος Ένταξης και των μελών της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή της ομάδας εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών/τριών και περιλαμβάνει πιθανές άλλες παρατηρήσεις από το σύνολο των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων.
  • Με βάση την Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση, συντάσσεται Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα Παρέμβασης με ευθύνη της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή της ομάδας εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών/τριών και σε συνεργασία με την οικογένεια του/της μαθητή/τριας και εφαρμόζεται για τουλάχιστον 8 εβδομάδες.
  • Το Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα Παρέμβασης, σχεδιάζεται με στόχο τον συγκεκριμένο μαθητή/τρια και υλοποιείται στην τάξη, σε ομαδικό επίπεδο ή/και σε εξατομικευμένο ή εξειδικευμένο επίπεδο. Αν χρειαστεί, η παρέμβαση υλοποιείται και στο Τμήμα Ένταξης.
  • Το Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα Παρέμβασης περιλαμβάνει όλα τα εκπαιδευτικά μέσα και τις διαφοροποιήσεις – προσαρμογές του Α.Π. και αφορούν την κατάκτηση του στόχου που τέθηκε για τον/την συγκεκριμένο/η μαθητή/τρια (διαφοροποιήσεις στόχων, μεθόδων διδασκαλίας, υλικού, προσαρμογές χώρου κλπ).
  • Στο τέλος της εφαρμογής του Βραχυχρονίου Προγράμματος Παρέμβασης αποτιμάται αν ο μαθητής ανταποκρίθηκε θετικά στην παρέμβαση και κρίνεται αν θα πρέπει να παραπεμφθεί στα Κ.Ε.Σ.Υ. για ατομική αξιολόγηση ή όχι.